“ชาวลำปาง” ชงสร้างรถไฟสายใหม่ “แม่เมาะ-งาว” 70 กม. เชื่อมไปลาว

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวในการประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง ว่า โครงการรถไฟภาคเหนือมีเส้นทางรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 เส้นทางคือ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และมี 2 โครงการอยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการ คือปากน้ำโพ-เด่นชัย และเด่นชัย-เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการพัฒนาย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard : CY) ที่บริเวณสถานีห้างฉัตรคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการรถไฟสายใหม่ในพื้นที่ จ.ลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสภาหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้เสนอโครงการรถไฟสายใหม่ เพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตร และอาหารในพื้นที่ กฟผคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. แม่เมาะในอนาคต โดยเสนอโครงการช่วงแม่เมาะ-งาว ระยะทาง 70 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับโครงการทางรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่สถานีงาว

ส่วนทิศใต้เชื่อมต่อกับทางรถไฟช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ โดยมีทางเลือกที่จะเชื่อมต่อที่สถานีแม่เมาะ หรือสถานีแม่จาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะเป็นโครงข่ายรถไฟสายรองที่เชื่อมต่อเข้าไปยังแหล่งผลิตโดยตรง โดยผ่านพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ที่มีพื้นที่กว่า 90,000 ไร่ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพิ่มความคุ้มค่าการลงทุนของภาครัฐ ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และเด่นชัย-เชียงใหม่

ด้านนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จ.ลำปาง มีรถไฟมาแล้วกว่า 100 ปี และมีอุโมงค์ขุนตาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 61-65 ได้สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของจังหวัด พบว่า ประชาชนมีปัญหาทางการเกษตร เช่น ปริมาณสับปะรดและข้าวโพดล้นตลาด มีราคาตกต่ำและขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร อีกทั้ง จ.ลำปาง ยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนในวัยแรงงานส่วนใหญ่ อพยพไปตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่ หรือแหล่งอุตสาหกรรม

ตลอดจนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปยังชายแดน สปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนแล้ว ดังนั้นหาก จ.ลำปาง มีเส้นทางรถไฟที่พาดผ่านอำเภอแม่เมาะ ซึ่งทาง กฟผ. แม่เมาะ มีแผนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เป็นปัญหามายาวนาน และประเด็นสำคัญโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ทั้งสินค้านำเข้าหรือสินค้าส่งออกไปยังชายแดนเชียงของ ซึ่งเป็นการพัฒนา และเพิ่มความสะดวกให้การค้าชายแดน ไทย-ลาว ในอนาคต เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

นายจำลักษ์ กล่าวต่อว่า มีเป้าหมายให้จังหวัดลำปางมีคนเข้ามาอยู่อาศัย และมีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อมีความสะดวกในการคมนาคม ความเจริญก็จะเข้ามา เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ สู่อำเภอ และชุมชน และคิดว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนใน จ.ลำปาง ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องไปหางานทำในกรุงเทพฯ หรือแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้น.