มี.ค.นี้ เซ็นสัญญาเอกชนร่วมลงทุนศูนย์ขนส่งนครพนม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (PPP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ารองรับกิจกรรมการขนส่งทั้งการรวบรวมและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) โดยมีบริษัท สินธนโชติ จำกัด เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสูงสุด

ทั้งนี้ เอกชนรายดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบลงทุนค่าก่อสร้างในองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และเครื่องมืออุปกรณ์ และรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance : O&M) รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้แก่ภาครัฐ ตามรูปแบบการร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost ในการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 30 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ มีมูลค่าโครงการทั้งในส่วนที่ภาครัฐและเอกชนลงทุนรวมกว่า 1,361 ล้านบาท

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ภายหลัง ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนเรียบร้อยแล้ว ขบ. ได้เร่งรัดจัดการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนให้ได้ภายในเดือน มี.ค. 66 เพื่อภาคเอกชนจะได้เตรียมการดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน (PPP) เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้ตามแผนในปี 68 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 624 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 67 พร้อมกับการก่อสร้างในส่วนที่ภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม จัดเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) และโครงการนำร่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ช่วยรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R12 เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ ผ่านด่านพรมแดนนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) จัดเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และยังรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้ากับระบบราง ผ่านแนวการพัฒนารถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในอนาคตอีกด้วย

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียง และการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของภาคเอกชน ตลอดจนการดำเนินโครงการบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการคำพูดจาก ทดลองเล่น

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ขบคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (PPP) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองกับผู้ผ่านการประเมินสูงสุด คาดว่าจะสามารถเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก ก่อนลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ภายในปีงบประมาณ 66 และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระยะที่ 2 ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รฟท. โดยมีแผนเริ่มการก่อสร้างภายในเดือน เม.ย. นี้

ส่วนแผนการพัฒนา สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) แห่งอื่น ๆ อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนความเหมาะสม และรูปแบบการร่วมลงทุนของโครงการ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า โครงการสถานีขนส่งสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งถูกบรรจุอยู่ในแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน (PPP) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดย ขบ. จะได้เร่งรัดนำเสนอผลการศึกษาและหลักการของโครงการให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป