เผยชื่อ36แข้งลุ้นเข้าอะคาเดมี่กิเลน

นี่คือรายชื่อของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยโค้ชของ เมืองทอง

1 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ประทุมวัลย์

2 เด็กชาย รัชชานนท์​ เถาคำแก้ว

3 เด็กชาย พงศ์ภันธุ์ โลหทิพย์

4 เด็กชาย วชิระปรัชญ ทองหล่อ

5 เด็กชาย อดิเทพ แจ่มสอน

6 เด็กชาย ธานินทร์ หวานฉ่ำ

7 เด็กชาย ศุภวัฒน์ เชื่อคำจันทร์

8 เด็กชาย ฉันทพศ ทองใสศร

9 เด็กชาย นิชคุณ ทองจันทร์

10 เด็กชาย กิตติพงษ์ ชีม่วง

11 เด็กชาย ภพชนก เปี้ยจันทึก

12 เด็กชาย ธีรภัทร ทับทิม

เผยชื่อ36แข้งลุ้นเข้าอะคาเดมี่กิเลน ออนไลน์ สล็อต

13 เด็กชาย จักษณ์ชญา กาญจนา

14 เด็กชาย เจษฎา ไตรจิตร์

15 เด็กชาย ธนโชติ ชะเอม

16 เด็กชาย ยศกร ปะวิโน

17 เด็กชาย วรากร จรรยาลิขิต

18 เด็กชาย อนุวัฒน์ พรมศรี

19 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เปลื้องกระโทก

20 เด็กชาย บวรพงษ์ อุทัยวรรณ

21 เด็กชาย รัฐพล สิงห์ทอง

22 เด็กชาย อนิส หลังเกตุ

23 เด็กชาย สิทธศักดิ์ื สุกรินทร์

24 เด็กชาย เตชิต สะอินทอง

25 เด็กชาย ณัฐธนนท์ วสุฐิติฐากรณ์

26 เด็กชาย ธีรภัทร์ ทัศนา

27 เด็กชาย กรวิชญ์ เกตุหิรัญเขว้า

28 เด็กชาย เตชินท์ โชติรัตน์

29 เด็กชาย กองทัพ อินมะตูม

30 เด็กชาย ณัฐนันท์ กำพร้า

31 เด็กชาย จรัลสิน ทรัพย์สมบูรณ์

32 เด็กชาย ธนพล มะโนธรรม

33 เด็กชาย ธีรภัทร วะลับ

34 เด็กชาย ธันวา กาวงค์

35 เด็กชาย ถิรธนา คุปตะนาวิน

36 เด็กชาย สีหราช จุลลาย