นี่คือรายชื่อของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยโค้ชของ เมืองทอง

1 เด็กชาย ถิรวัฒน์ ประทุมวัลย์

2 เด็กชาย รัชชานนท์​ เถาคำแก้ว

3 เด็กชาย พงศ์ภันธุ์ โลหทิพย์

4 เด็กชาย วชิระปรัชญ ทองหล่อ

5 เด็กชาย อดิเทพ แจ่มสอน

6 เด็กชาย ธานินทร์ หวานฉ่ำ

7 เด็กชาย ศุภวัฒน์ เชื่อคำจันทร์

8 เด็กชาย ฉั…...